Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/04/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/03/2021
Πρόγραμμα
Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2021-STG)
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Ε.Ε. – HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000€

Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. – HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants

Πρόσκληση: Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2021-STG)

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): 1.500.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο για περίοδο 5 ετών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 08/04/2021

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση για το ERC, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη των ερευνητών στο στάδιο στο οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση,  την φιλοδοξία και την σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης. Όσον αφορά την χρηματοδότηση οι αρχικές επιχορηγήσεις μπορούν να φτάσουν έως το ποσό των 1.500.000 ευρώ και κατ ‘ανώτατο όριο για περίοδο 5 ετών. Το μέγιστο μέγεθος των επιχορηγήσεων είναι μειωμένο για έργα μικρότερης διάρκειας.

Μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση έως 1.000.000 ευρώ, για την κάλυψη των ακόλουθων επιλέξιμων δαπανών, όπου αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου:

  1. Κόστος “εκκίνησης” για τους κύριους ερευνητές που μετακινούνται στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα από αλλού ως συνέπεια λήψης της επιχορήγησης ERC,
  2. Της αγοράς σημαντικού εξοπλισμού,
  3. Της πρόσβασης σε μεγάλες εγκαταστάσεις,
  4. Άλλες σημαντικές πειραματικές και επιτόπιες εργασίες, εξαιρουμένων των εξόδων προσωπικού.

Επίσης, η πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μειώνεται για έργα μικρότερης διάρκειας. Οι κύριοι ερευνητές θα πρέπει να έχουν απονείμει το πρώτο τους διδακτορικό δίπλωμα τουλάχιστον 2 έως 7 έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να παραταθεί πέραν των 7 ετών σε ορισμένες κατάλληλα τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Ακόμη, όσον αφορά το προφίλ που πρέπει να διαθέτει ένας κύριος ερευνητής είναι απαραίτητο να έχει δείξει τις δυνατότητες που έχει σαν ανεξάρτητος ερευνητής και να διαθέτει στοιχεία ωριμότητας, για παράδειγμα με την παραγωγή τουλάχιστον μιας σημαντικής έκδοσης ως κύριος συγγραφέας χωρίς τη συμμετοχή του επόπτη διδακτορικού διπλώματος. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξουν ένα πολλά υποσχόμενο ιστορικό επιτευγμάτων κατάλληλων για το ερευνητικό τους πεδίο και το στάδιο της σταδιοδρομίας τους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δημοσιεύσεων σε μεγάλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή στα κορυφαία διεθνή επιστημονικά  περιοδικά του αντίστοιχου πεδίου τους. Τέλος, μπορούν να επιδείξουν ένα πρακτικό παρουσιάσεων σε καθιερωμένα διεθνή συνέδρια, σε πατέντες, βραβεία, κ.λπ.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση