Σύναψη συμβάσεων Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  1. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΜΣ οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος του 30%
  2. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (με το ΠΔΜ ή άλλο ίδρυμα) που αφορά ΠΜΣ, θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος  να συμπληρώνουν και να στέλνουν στον ΕΛΚΕ την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων που συμβάλλονται με τον ΕΛΚΕ ΠΔΜ στο πλαίσιο των ΠΜΣ, θα πρέπει να συμπληρώνουν την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση (για μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) και να χορηγούν από το Ίδρυμά τους βεβαίωση ότι η αμοιβή που θα λάβουν από το ΠΔΜ  δεν ξεπερνά το όριο του 30% των αμοιβών τους.

Σχετικά αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΠ ΠΔΜ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση