Σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο ΠΜΣ

  1. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Μ.Σ. οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι η αμοιβή που θα λάβουν είναι εντός του ορίου του τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.
  2. Προκειμένου για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μελών Δ.Ε.Π. του ιδρύματος ή άλλων ιδρυμάτων που αφορά Π.Μ.Σ., θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΕΛΚΕ:
    Ι. Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών
    ΙΙ. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος όπου υπηρετούν για την υποχρέωση παροχής διδασκαλίας τουλάχιστον 10 ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης εντός του ακαδημαϊκού έτους
    ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτονται ΥΔ ΔΕΠ ΠΔΜ & ΥΔ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ )
    IV. Τα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ιδρυμάτων θα πρέπει να χορηγούν από το Ίδρυμά τους βεβαίωση ότι η αμοιβή που θα λάβουν από το ΠΔΜ δεν ξεπερνά το όριο του 30% των αμοιβών τους.

Σχετικά αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΠ ΠΔΜ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση