Επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο: Α΄ θέση ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας : Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών Ενότητα εργασίας 3: Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης Ενότητα εργασίας 4: Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός Drones, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και για την επιλογή ενός (1) Β΄ θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας: Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Αρ. πρόσκλησης 03/2019)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση