Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+”, με εσωτερικό κωδικό 80360 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31/08/2020).

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση