Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ερευνητή για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04759, MIS 5031689 και εσωτερικό κωδικό 80329 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση