Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ για συνολικό διάστημα 12 μηνών, και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ποσών – Αρ.Πρόσκλησης 13/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση