Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής

Τα μέλη της ΕΕ στη συνεδρίαση 333/23.04.18 λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π.: 44517/19.04.2019 με θέμα «Ερωτήσεις της Μονάδας παρακολούθησης με αφορμή την έκδοση της νέας ΥΑΕΚΕΔ» αποφάσισαν να ενσωματώσουν τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Δ.Υ).

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο, οι εργοδοτικές εισφορές δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης/αμοιβής, η οποία προκύπτει με βάση την ετήσια τακτική αμοιβή του προηγούμενου έτους διαιρώντας την με τις αντίστοιχες παραγωγικές ώρες.

Μεθοδολογία

Η Ωριαία Αμοιβή Μικτή (ΩΜΑ) υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια μικτή αμοιβή του προηγούμενου έτους του συμβαλλόμενου με τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών του.
Μαθηματικά δίνεται από την παρακάτω σχέση

Ανά κατηγορία προσωπικού οι ετήσιες παραγωγικές ώρες καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα

Πίνακας 1: Παραγωγικές Ώρες

Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού ΩΜΑ

1. Μέλος ΔΕΠ με μηνιαία μικτή αμοιβή προηγούμενου έτους 3.353€ (οι Εργοδοτικές Εισφορές δεν
συμπεριλαμβάνονται). Η ΩΜΑ που θα δηλωθεί στα προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών είναι
51.98€/ώρα και προσδιορίζεται ως εξής

2. Δημόσιος Υπάλληλος με μηνιαία μικτή αμοιβή προηγούμενου έτους 2.052€
(οι Εργοδοτικές Εισφορές δεν συμπεριλαμβάνονται). Η ΩΜΑ που θα δηλωθεί στα προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών είναι 14.32€/ώρα και προσδιορίζεται ως εξής

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση