Διακήρυξη για Σύμβαση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού» -(ΠΔΕ)-αρ.διακ. 125/2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση