Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/03/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
22/02/2023
Πρόγραμμα
11ος γύρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
250.000,00€

Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

 

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση της διεξαγωγής του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας – ΕΚΕ (European Social Survey-ESS) στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης και διάχυσης των επιστημονικών ευρημάτων που θα προκύψουν στην επιστημονική κοινότητα για δευτερογενή ανάλυση, καθώς και της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της εν λόγω Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

 

Ως Φορέας Υποδοχής του ερευνητικού Έργου και δικαιούχος χρηματοδότησης δύναται να είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, υπό την προϋπόθεση να έχει αναλάβει τη διεξαγωγή κατ’ ελάχιστον δύο γύρων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας στην Ελλάδα.

Έναρξη Υποβολών:         24/02/2023

Σχετικά αρχεία

11os_Gyros_EKE

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση