Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», του έργου «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158681», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80842 και Ε.Υ. τον κ. Παρίση Κωνσταντίνο, Αρ. Πρόσκλησης 78/2023.

Σχετικά αρχεία

479_oristikos_pinakas_78_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση