Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/04/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/02/2024
Πρόγραμμα
Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Θετικές Επιστήμες
Μεταφορές
Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.800.000,00 €

To έργο με τίτλο «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

To έργο στοχεύει στην παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες εγνωσμένης αριστείας για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. To YE1 απευθύνεται σε Πανεπιστήμια τα οποία καλούνται να συστήσουν ερευνητικές συστάδες με τη μορφή κοινοπραξιών με Επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Ε&Α, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής, που θα εφαρμοστούν στην πραγματική οικονομία. Για το σκοπό αυτό, θα εκδοθεί Πρόσκληση προς τα Α.Ε.Ι και τις επιχειρήσεις στην οποία θα περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του έργου.

Το έργο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τις εκτιμώμενες ανάγκες τις εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, με τελικό στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων. Επιπρόσθετα μέσω του ΥΕ2 θα καλυφθεί το κόστος των εξωτερικών αξιολογητών των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του ΥΕ1, των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των ερευνητικών έργων καθώς και το κόστος των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Σχετικά αρχεία

sub1.1_anakoinopoiisi_sto_ortho

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση