Επικαιροποίηση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ)Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για αγορές έως του ποσού των 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

 1. η προηγούμενη αποδοχή και διαχείριση του έργου,
 2. η έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού, που αποτελεί και το πρωτογενές αίτημα και η ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Αγορές έως 2.500€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ:
   A.1 Κατάθεση αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο συνοδευόμενο από μία (1) τουλάχιστον οικονομική προσφορά
   A.2 Έγκριση του Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης και έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης (Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. και ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια)
   A.3 Ανάρτηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για ποσό πάνω από 1.000,00€)
   A.4 Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ
   A.5 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
  2. Αγορές από 2.500€ έως και 10.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
   B.1 Κατάθεση του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο συνοδευόμενο από 3 τουλάχιστον οικονομικές προσφορές και προσκομίζοντας στη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ τα παρακάτω
   B.1.1 Κατάθεση τουλάχιστον (3) τριών τουλάχιστον προσφορών μετά από Αποστολή πρόσκλησης σε υποψήφιους προμηθευτές (με email). Κατατίθεται και το email της πρόσκλησης
   Β.1.2 Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
   Β.1.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
   Β.1.4 Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας)
   Β.2 Έγκριση Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης που οδηγεί:
   (i) στην Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση από την Ε.Ε.
   (ii) στην Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών Αποφάσεων Απευθείας Ανάθεσης
   Β.3 Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ
   Β.4 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
  3. Αγορές από 10.000€ έως και 20.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ:
   Γ.1 Κατάθεση αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μετά από διερεύνηση της αγοράς και υποβολή 3 προσφορών, προσκομίζοντας στη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ τα παρακάτω
   Γ.1.1 Κατάθεση τουλάχιστον (3) τριών προσφορών μετά από Αποστολή πρόσκλησης σε υποψήφιους προμηθευτές (με email). Κατατίθεται και το email της πρόσκλησης
   Γ.1.2 Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
   Γ.1.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
   Γ.1.4 Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας)
   Γ.2 Έγκριση Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης που οδηγεί :
   (i) στην έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
   (ii) Στην Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών Αποφάσεων Απευθείας Ανάθεσης
   Γ.3 Κατάρτιση, υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης προμήθειας στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
   Γ.4 Ενημέρωση Ε.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
   Γ.5 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
   Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, αν η προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών θα υπερβεί τις 10.000,00€, πλέον Φ.Π.Α., ανά κατηγορία δαπάνης και ανά ανάδοχο, τότε επιβάλλεται η σύναψη σύμβασης για κάθε επιμέρους απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως ποσού.

Προσοχή:

 • Τα τιμολόγια εκδίδονται υποχρεωτικά μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και το ποσό της σύμβασης θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό της απόφασης της Απευθείας Ανάθεσης.
 • Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση