Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/04/2024
Πρόγραμμα
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Η Δέσμη Δράσεων «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.».

Στόχοι της Πρόσκλησης είναι:
(α) η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, και (β) η υλοποίηση ερευνητικών έργων με υψηλό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την οικονομία και την κοινωνία.
Με την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου αναμένεται η εδραίωση των Πανεπιστημίων της χώρας ως κόμβων αριστείας και καινοτομίας. Για τον λόγο αυτόν, τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα («Ερευνητικές Προτάσεις») θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν αντικείμενο ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν επιστημονική απήχηση και να πληρούν τα κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Eνωσιακή νομική βάση για τη χορήγηση της ενίσχυσης στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. αποτελεί το Πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2022) 7388 final/). Ειδικότερα, οι δραστηριότητες των Α.Ε.Ι. που εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων του Κανονισμού απαριθμούνται στην παρ. 20 της Ανακοίνωσης. Ειδικότερα ως δραστηριότητες μη οικονομικής φύσης νοούνται: (ii) ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής Ε&Α στην περίπτωση που ο ερευνητικός οργανισμός ή η ερευνητική υποδομή συμμετέχει σε πραγματική συνεργασία· (iii) ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των προτάσεων
σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 80.640.000 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 (RRF budget) και το
Εθνικό ΠΔΕ. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός ανά δράση διαχωρίζεται ως εξής:
Για τη Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές»: RRF budget ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ και
Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ για την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ
1.200.000 ευρώ.
Για τη Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.» RRF budget ποσό
ύψους 62.000.000 ευρώ και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ για την κάλυψη του ποσού που
αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 7.440.000 ευρώ.

Σχετικά αρχεία

1795_TRUST_YOUR_STARS_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_69ΛΨ46ΝΚΠΔ-ΗΤ8

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση