Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/11/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/04/2024
Πρόγραμμα
Horizon
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
European Commission
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
15.000.000 €

Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 4 «Διασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμο, βιώσιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη».

HORIZON-HLTH-2024-CARE-14-01 : Pre-commercial procurement for environmentally sustainable, climate neutral and circular health and care systems 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση