Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 10ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9913)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/07/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/06/2024
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
4.000.000

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».  Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Γερμανίας είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 4.000.000 €

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 27.06.2024 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 24.07.2024 
και ώρα 15:00

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της  Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ). Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί αποτελούν Φορείς, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία. Ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους, πρωταρχικός σκοπός τους είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:

  • Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών),
  • Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και
  • Λοιπών Φορέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα, και από τα δύο κράτη.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά, δηλαδή έναν (1) ερευνητικό οργανισμό και μία (1) Μικρομεσαία Επιχείρηση.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υποβαλλομένων προτάσεων έργων είναι 500.000 €. Για προτάσεις έργων της περιοχής παρέμβασης «οριζόντιες δράσεις», ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το όριο των 175.000 €.

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 80% Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από: α) τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης κάθε ενότητας εργασίας του έργου (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) και β) το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

 

Σχετικά αρχεία

prosklhsh_10KE_ellada-germania

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση