Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 09/09/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/06/2024
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ)
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
180.000.000 € για την Παρέμβαση ΙΙ
Ιστοσελίδα:

Η Δράση Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027 αποτελεί «πράξη στρατηγικής σημασίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

Οι Δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»,
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
9Ε35Η-0ΡΓ_ΥΑ 1ΗΣ ΤΡΟΠ-ΠΑΡΑΤ ΠΡΟΣΚΛ_ΕΚ (1)

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση