Έγκριση οριστικής κατάταξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «1. Οπτική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών συστημάτων στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 (Θεωρητική ανάλυση των ΗΘΣ). 2. Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 (Κατασκευή και πειραματική μελέτη των ΗΘΣ). 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3 (Περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική ανάλυση των ΗΘΣ)», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.400,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 14/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση