Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι 22/03/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), με κωδικό 80306, σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ  – Αρ. πρόσκλησης 27

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση