Δ4.02.Πα0.30  Συνοπτικό Πληροφοριακό Έντυπο Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.31 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου
Δ4.02.Πα0.32 Αρχικός Προϋπολογισμός Έργου (προηγούμενη έκδοση)
Δ4.02.Πα0.33 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έργου Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
Δ4.02.Πα0.34 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.35 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Διακριτών Έργου
Δ4.02.Πα0.36 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας
Δ4.03.Πα0.38 Αρχικός – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έργου (Νέα έκδοση)
Δ4.03.Πα0.39 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Έργου Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
Δ4.03.Πα0.40 Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Έργου
Δ4.03.Πα0.41 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Διακριτών Έργου
Δ4.03.Πα0.42 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας (Τροποποίηση)
Δ4.04.Πα0.46 Πρακτικό Παραλαβής Υλικών & Υπηρεσιών
Δ4.04.Πα0.47 Πρακτικό Απόρριψης Υλικών & Υπηρεσιών
Δ4.04.Πα90.48  Πιστοποίηση / Έλεγχος Προόδου Έργου
Δ4.04.Πα99.49 Πιστοποίηση / Παραλαβή Έργου

Posted in: forms

 

Comments are closed.