Έντυπα Διαχείρισης / Υλοποίησης Έργων

Δ4.02.Πα0.30 Συνοπτικό Πληροφοριακό Έντυπο Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.31 Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Έργου
Δ4.02.Πα0.34 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Δ4.02.Πα0.36 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας
Δ4.03.Πα0.38 Αρχικός Συνολικός και Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου
Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου
Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου
Δ4.03.Πα0.39 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Έργου Ανά Πακέτο Εργασίας Και Κωδικό Δαπάνης
Δ4.03.Πα0.40 Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Έργου
Δ4.03.Πα0.41 Αναλυτικός Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Διακριτών Έργου
Δ4.03.Πα0.42 Αναλυτική Κατανομή Κόστους Ανθρωπομήνα Ανά Πακέτο Εργασίας (Τροποποίηση)
Δ4.04.Πα0.46 Πρακτικό Παραλαβής Υλικών & Υπηρεσιών
Δ4.04.Πα0.47 Πρακτικό Απόρριψης Υλικών & Υπηρεσιών
Αίτηση έκδοσης απόφασης μετακίνησης (για συγχρηματοδοτούμενα έργα)
Εντολή Μετακίνησης (για συγχρηματοδοτούμενα έργα)
Δ4.04.Πα90.48 Πιστοποίηση / Έλεγχος Προόδου Έργου
Δ4.04.Πα99.49 Πιστοποίηση / Παραλαβή Έργου

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση