Έντυπα Διαγωνισμών

Δ3.01.Δα0.17 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού & Ορισμού Επιτροπών
Δ3.02.Δα0.20 Πρακτικό Έλεγχου Δικαιολογητικών
Δ3.02.Δα0.21 Πρακτικό Ανοίγματος Τεχνικών Προσφορών
Δ3.02.Δα0.22 Πρακτικό Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών
Δ3.02.Δα0.23 Πρακτικό Κατακύρωσης (Εισήγηση) Διαγωνισμού
Δ3.02.Δα0.24 Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής Ενστάσεων
Αίτημα Ανάθεσης
CPV (Common procurement vocabulary)

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση