Έντυπα Πληρωμών

Δ5.02.Πα0.54 Στοιχεία Εταιρείας Για Προμήθεια Υλικών / Ανάθεση Υπηρεσιών Εκτός Διαγωνισμού
Δ5.02.Πα0.55 Σύμβαση Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσιών
Δ5.02.Πα1.56 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα1.58 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αμοιβών Πανεπιστημιακών Και Δημοσίων Υπάλληλων
Δ5.02.Πα3.59 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Σύμβαση Έργου (Εξωτερικοί Συνεργάτες Και Λοιπές Κατηγορίες Προσωπικού)
Δ5.02.Πα3.61 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αμοιβών Εξωτερικών Συνεργατών
Δ5.02.Πα4.62 Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας
Δ5.02.Πα4.64 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αμοιβών Εξαρτημένης Σχέσης Εργασίας
Δ5.02.Πα5.65 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Προμήθειας Εξοπλισμού
Δ5.02.Πα5.66 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Εξοπλισμού
Δ5.02.Πα6.67 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Αναλωσίμων Υλικών
Δ5.02.Πα6.68 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Αναλωσίμων Υλικών
Δ5.02.Πα7.69 Ημερολόγιο Κίνησης Εσωτερικού / Εξωτερικού
Δ5.02.Πα7.70 Αιτιολόγηση Μετακίνησης
Δ5.02.Πα7.71 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Μετακινήσεων (Τακτοποίηση προκαταβολής)
Δ5.02.Πα8.72 Συνοπτικός Πινάκας Παραστατικών Εξόδων Προβολής Και Διαφήμισης
Δ5.02.Πα8.73 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Εξόδων Προβολής Και Διαφήμισης
Δ5.02.Πα8.74 Συνοπτικός Πίνακας Παραστατικών Λοιπών Εξόδων
Δ5.02.Πα8.75 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Λοιπών Εξόδων
Δ5.02.Πα10.76 Εντολή Πληρωμής Συνεργαζόμενου Φορέα
Εντολή χορήγησης προκαταβολής για μετακινήσεις

Posted in: forms

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση