Ανακοινώσεις

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358, Δ/ντρια κ. Τριαντάρη Σωτηρία -Αρ. Πρόσκλησης 19/2019

epilogi_19_signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (mobile app) και φορητές συσκευές για τη νόσο Αλτσχάιμερ,  2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 3. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,  (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας Ο2, Ο3, Ο4)», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με κωδικό 80376 – Αρ. πρόσκλησης 18/2019

epilogi_18_2019

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4229/23-4-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής...   Περισσότερα

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Αρ. Πρόσκλησης 20/2019

anakoinosi_20_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 18/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

80376_anakoinosi_14Jun2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 19/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση”»

anakoinosi_19_2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «1. Οπτική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών συστημάτων στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 (Θεωρητική ανάλυση των ΗΘΣ). 2. Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 (Κατασκευή και πειραματική μελέτη των ΗΘΣ). 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3 (Περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική ανάλυση των ΗΘΣ)», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.400,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 14/2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «Τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση της ενεργότητας και σταθερότητας προηγμένων καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για την ενεργειακή αξιοποίηση πρωτογενών ή/και επεξεργασμένων στερεών καυσίμων», για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.600,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 15/2019

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3014/05-04-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής...   Περισσότερα

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη στην τηλεκπαίδευση του προγράμματος και στη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση» με κωδικό 80358 και Δ/ντρια την κ. Τριαντάρη Σωτηρία – Αρ. πρόσκλησης 12/2019

80358_oristikos_pinakas_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση