Διαγωνισμός

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας 107.640,54 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. Έργου 2017ΣΕ14600009 – αρ. διακ. 35/2021

Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 79.838,71 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση και έλεγχο για επίτευξη νανοδικτύων σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης» στο πλαίσιο του έργου Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης με ακρωνύμιο BERLIN στο πλαίσιο του Προγράμματος MED-ENI CBC που συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) – Αρ. Διακ. 36/2021

Έκτακτη ανακοίνωση γα τον συνοπτικό διαγωνισμό 10/2021: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεταφέρεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για την Τρίτη 16/02/2021 (ώρα 11:00 π.μ) και η διενέργεια για την ίδια μέρα Τρίτη 160/2/2021και ώρα 11:30 π.μ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση