Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Δημόσια Πολιτική
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Διμερών Σχέσεων Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
80.000€ - 400.000€

Η παρούσα πρόσκληση σκοπό έχει την ανοιχτή και ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων έργων που συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας.

Όλοι οι όροι και οι προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού δύναται να τροποποιηθούν καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της πρόσκλησης, κατόπιν απόφασης της Μικτής Επιτροπής. Τροποποιήσεις της πρόσκλησης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.eeagrants.gr

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €400.000. Ο προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί/μειωθεί με τροποποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
  2. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο είναι €80.000. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με καλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης, η Μικτή Επιτροπή δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει την επιλογή έργων με αιτούμενο προϋπολογισμό πέραν αυτού του ορίου.
  3. Κάθε έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε σύμπραξη τουλάχιστον δύο φορέων, ενός από την Ελλάδα και ενός από τη Νορβηγία, ενώ συνιστάται η συμμετοχή περισσότερων φορέων από τις Δότριες χώρες. Για την ευχερέστερη υλοποίηση, ο ρόλος του κύριου φορέα υλοποίησης συνιστάται να αναληφθεί από τους φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα.
  4. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη κατά 100% για χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021.

Επιλέξιμες θεματικές περιοχές

Οι επιλέξιμες θεματικές περιοχές είναι οι εξής:

  1. καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
  2. κοινωνική ενσωμάτωση, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
  3. περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  4. πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, και 
  5. δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις.

Ανατρέξτε στην πρόσκληση για αναλυτική λίστα των επιλέξιμων τομών πολιτικής και των θεματικών περιοχών.

Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης

Οι φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης ή εταίροι:

• Κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακές και τοπικές αρχές

• Πανεπιστήμια, ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς

• Λοιποί φορείς δημοσίου τομέα

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ

• Άλλοι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται ενεργά και συμβάλλουν αποτελεσματικά σε τομείς και στόχους που καλύπτονται από την πρόταση έργου. Στο στάδιο της υποβολής πρότασης έργου, θα πρέπει να υποβληθεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τους εταίρους του έργου. Μετά την επιλογή και πριν από την έναρξη της υλοποίησης, θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνία εταιρικής σχέσης έργου μεταξύ των φορέων υλοποίησης και των εταίρων κάθε έργου.

Πρότυπο συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσκληση

Σχετικά αρχεία

603546ΜΤΛΡ-ΧΚΙ_123644-ΑΝΟΙΚΤΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση