Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/11/2021
Πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
11.980.350€

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης: «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας».

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων, μέσω της απόκτησης ή και αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες/δεξιότητες που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία, έναν ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με υψηλή δυναμική ανάπτυξης και αυξητικές τάσεις ζήτησης σε επαγγέλματα και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:

  • Υποστηρικτικές ενέργειες
  • Υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΝΠΔΔ ή ενώσεις ΝΠΔΔ ή τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από φορείς Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης ή ενώσεις ΝΠΙΔ ή εκπροσωπήσεις (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) Επιμελητηρίων
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα αυτών (ένας θεσμικός κοινωνικός εταίρος και οι οργανώσεις αυτού, μπορεί να συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση φορέων)
  • Οι αντιπροσωπευτικότερες του κλάδου ή του επαγγέλματος Δευτεροβάθμιας Οργανώσεις (εργαζομένων/εργοδοτών) που έχουν την ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1876/1990, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας

και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας

Περίοδος υποβολής

από 24/11/2021 έως 8/12/2021 (ώρα 17:00)

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ στο πρωτόκολλο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα 105 64, 3ος όροφος.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Να είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

2. Να είναι εθνικής εμβέλειας (στην κάθε ένωσης φορέων που υποβάλει πρόταση, θα πρέπει τουλάχιστον ο Συντονιστής Φορέας της ένωσης να είναι εθνικής εμβέλειας).

3. Να διαθέτουν ως καταστατική πρόβλεψη την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης επιμόρφωσης και τη διάδοση των τεχνικών και εφαρμογών που απαιτούνται για τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή εκ του νόμου αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων κατάρτισης σε ομάδα στόχου ή στον κλάδο τους (όλοι οι φορείς της ένωσης θα πρέπει να έχουν την προαναφερθείσα καταστατική πρόβλεψη).

4. Να είναι ουσιαστική η συμμετοχή τους (όλοι οι φορείς της ένωσης θα πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή) για την υλοποίηση της πράξης και να εξυπηρετούν την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των στόχων της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποσκοπώντας λόγω και του αντιπροσωπευτικού τους χαρακτήρα, σε συνάφεια με τους ad hoc κλάδους, ήτοι τη γαλάζια οικονομία, ή την ομάδα-στόχο στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά εργασίας, διαθέτοντας και τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα υλοποίησης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της περιόδου 2014-2020 και του οδηγού για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας των Δικαιούχων.

Σχετικά αρχεία

ΨΓΠΔ46ΜΤΛΚ-ΓΧΘ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση