Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 703.629,03 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την Υλοποίηση του Έργου «Υποέργο 2: Ολοκλήρωση και Ηλεκτρονικοποίηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ στο “eCampus” – αρ. διακ. 21/2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση