Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 13 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» της Πράξης «Δράσεις Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158681, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80848 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ευκολίδη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 103/2023

Σχετικά αρχεία

80848_Call_103_2023_signed
protasi_103_2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση