Διαγωνισμός

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού και πινάκων διανομής συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΠΑΗΕ) φοιτητικών εστιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά>>- Interreg Balkan Med PV ‐ Estia – Συνοπτικός διαγωνισμός αρ. 49/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” – αρ.διακ. 39/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 38/2018

Ανοικτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του υποέργου Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» για την προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της διαδικασίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη και διάδοση του Σχεδίου Δράσης για το έργο SKILLS+ – αρ. διακ. 10/2018

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού – αρ. διακ. 06/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 55138) – αφορά την επαναπροκήρυξη των κατηγοριών 2,3, και 4 της υπ.αριθμ 33/2017 διακήρυξης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 51200)

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού € 126.300,00 € με αντικείμενο την Προμήθεια Η/Υ και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά κατηγορία ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – αρ. διακ. 33/2017, ΕΣΗΔΗΣ 51200

Απόφαση κήρυξης άγονης διαδικασίας αρ. πρόσκλησης 28/2017 – Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών Συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής με συνολικό προϋπολογισμό 6.032,00€

Απόφαση κήρυξης άγονης διαδικασίας αρ. πρόσκλησης 27/2017 – Προμήθεια Εκπαιδευτικών Πακέτων Φυσικών Επιστημών με συνολικό προϋπολογισμό 1.600,00€

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 15/2017 με αντικείμενο «προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 11/2017 με αντικείμενο «την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων φυσικών επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 19/2017 “Προμήθεια H/Y και λοιπού εξοπλισμού”

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 16/2017, Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 10/2017, Προμήθεια Συγγραμμάτων

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 09/2017, Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση