Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Behavioral Insights and effective energy policy actions” Horizon 2020 – αρ.διακ. 05/2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση