Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Σχέδια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/07/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/05/2015
Πρόγραμμα
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL JUSTICE
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.450.000 €

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/10/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/01/2015
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ - ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
14,7 δισ. ευρώ

Προκήρυξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/12/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/11/2014
Πρόγραμμα
Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Επιστήμης & Έρευνας της Γερμανίας (BMBF)
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
80.000€

Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000 ευρώ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2014
Πρόγραμμα
Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων - ΓΓΕΤ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
123.000.000 €

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/12/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/11/2014
Πρόγραμμα
Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας: "Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.226.661,00 €

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/02/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/11/2014
Πρόγραμμα
ERANETΜΕD
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
800.000,00 €

2η Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/01/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/10/2014
Πρόγραμμα
ERANETΜΕD
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
800.000,00 €

«Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη επιστημονικής υποστήριξης του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/10/2014
Πρόγραμμα
“Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
26.000,00€

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/12/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/10/2014
Πρόγραμμα
«Ακαδημαϊκή Έρευνα»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3,226,661€

Προκήρυξη: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/10/2014
Πρόγραμμα
GABE
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
104.600,00€

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση