Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/02/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/11/2014
Πρόγραμμα
ERANETΜΕD
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
800.000,00 €

2η Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/01/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/10/2014
Πρόγραμμα
ERANETΜΕD
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
800.000,00 €

«Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη επιστημονικής υποστήριξης του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/10/2014
Πρόγραμμα
“Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
26.000,00€

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/12/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/10/2014
Πρόγραμμα
«Ακαδημαϊκή Έρευνα»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3,226,661€

Προκήρυξη: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/10/2014
Πρόγραμμα
GABE
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
104.600,00€

Πρόσκληση 184: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
02/10/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΣΠΑ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
8.000.000€

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2014
Πρόγραμμα
LIFE
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
232,862,966 εκατ. ευρώ

Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει τρεις νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματός του για τη Γνώση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/09/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2014
Πρόγραμμα
Νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματός του για τη Γνώση
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
EIBURS
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities

Ανοιχτές προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΕ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/06/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2014
Πρόγραμμα
ΕΕ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
03/06/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (μεικτό ποσό ανά αίτηση): 80€ - 100€

Πρόσκληση: Ενθάρρυνση της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των επιλεγμένων περιφερειακών εταίρων – προτάσεις που στοχεύουν Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/04/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/02/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Horizon 2020
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
8.350.000€

Ανοικτή πρόσκληση της Φλαμανδόφωνης Βελγικής Εθνικής Μονάδας – για αξιολογητές σχεδίων ERASMUS+

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/02/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/01/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ERASMUS+
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/10/2013
Πρόγραμμα
Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2014
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.000.000 €

Ανοικτή Πρόσκληση για τη Συγγραφή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμάτων και Βοηθημάτων – Πρόσκληση “Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
09/09/2013
Πρόγραμμα
ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
Αρμόδιος Φορέας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 € / συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου

Πρόσκληση 164 υποβολής προτάσεων της Πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/08/2013
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
4.000.000,00 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση