Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” Β ΚΥΚΛΟΣ – αρ. πρόσκλησης 21/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Education of children and young people with a migrant background (SIRIUS)» – αρ. πρόσκλησης 20/2018

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα – αρ. πρόσκλησης 13/2018

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Μηχανογραφική υποστήριξη της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ – αρ. πρόσκλησης 15/2018

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Υποστήριξη στην τηλεκπαίδευση και στη συντήρηση λειτουργικών συστημάτων του Μεταπτυχιακού ”Επιστήμες της Αγωγής” 2017-2019» – αρ. πρόσκλησης 14/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «SPEAR Secure and Private Smart Grid» -αρ. πρόσκλησης 19/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Πραγματοποίηση προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε μοντέλα οχημάτων καθώς και μετεπεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων – αρ. πρόσκλησης 18/2018

Επανάληψη στο ορθό: Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σε 19/06/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 1 εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου με τίτλο «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» και στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου- αριθμός πρόσκλησης 7/2018

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση