Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν/μία μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου “Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης“ με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ.πρόσκλησης 15/2019

Επιλογή ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2-00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους» – Αρ. πρόσκλησης 11/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν/μία μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας του έργου (Smart Job Hub), μελέτη της έλλειψης τεχνικών γνώσεων στον χώρο της εκπαίδευσης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού-οδηγιών του έργου στο πλαίσιο των παρακάτω outputs: O2: Smart Job Hub, O3: Foresight Study, O4: Guide for Instructors, O5: Modernised Curricula & Short Programmes», για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31.08.2020) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+”με κωδικό 80360 και ΕΥ τον κ Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη). (Αρ. πρόσκλησης 09/2019).

Επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο «Σχεδίαση συστημάτων επικοινωνίας Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με επίγειους σταθμούς και δίκτυα αισθητήρων βάσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1) Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση καλλιεργειών (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2) Διασύνδεση και απεικόνιση αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης καλλιεργειών σε Google maps και GIS (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. (Αρ. πρόσκλησης 10/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ για συνολικό διάστημα 12 μηνών, και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ποσών – Αρ.Πρόσκλησης 13/2019

prosklisi_13_2019_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ  για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών – Αρ. πρόσκλησης 12/2019

prosklisi_12_2019_signed

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (mobile app) και φορητές συσκευές για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 3. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας κα της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας Ο2 και Ο3), για συνολικό διάστημα έως τον Απρίλιο του 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών «Bridge», με κωδικό 80376, με Ε.Υ τον κ. Δασυγένη Μηνά – Αρ.πρόσκλησης 08/2019

oristikos_pinakas_8_2019

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ΛειτουργίαςΙδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ», που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους», με κωδικό 80294, με Ε.Υ την κ. Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 07/2019

oristikos_pinakas_7_2019

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικούσυνεργάτη με αντικείμενο «τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Π.Μ.Σ», που συγχρηματοδοτείται από το ιδίους πόρους, με κωδικό 80302, με Ε.Υ την Καθηγ. κ Δημητριάδου Αικατερίνη (Αρ. πρόσκλησης 04/2019)

oristikos_pinakas_4_2019

Ανακοίνωση Διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης: 09/2019 – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+”

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση