Προσκλήσεις Προγραμμάτων

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/10/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/06/2016
Πρόγραμμα
INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Απασχόληση[:en]Employment
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
13.782.817,00 €

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Β “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/12/2015
Πρόγραμμα
NTERREG V-Β “Balkan-Mediterranean 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
20.132.788 €

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/12/2015
Πρόγραμμα
Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
35.200.000,00€

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg IPA CBC Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/04/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/12/2015
Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
20.461.530,00€

Interreg-MED | 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/11/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/09/2015
Πρόγραμμα
Interreg-MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN (2014-2020)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
75 εκ. ευρώ (200.000 ευρώ ανά πρόταση)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/10/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/09/2015
Πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
35 εκ. ευρώ (200.000€ - 2.000.000€ ανά πρόταση, ανάλογα με την κατηγορία)

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/09/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
25/08/2015
Πρόγραμμα
LIFE PROGRAMME
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION – ENVIROMENT LIFE PROGRAMME
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
240.811.337€

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/09/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2015
Πρόγραμμα
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
EUR €550 million

Interreg Europe 2014-2020 | 1η Πρόσκληση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/07/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/07/2015
Πρόγραμμα
Interreg Europe 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες παραγωγής[:en]Production Technologies
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - Interreg Europe 2014-2020
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
107.5 εκ. Ευρώ

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/06/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/06/2015
Πρόγραμμα
Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 ανά πρόταση

Σχέδια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/07/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/05/2015
Πρόγραμμα
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL JUSTICE
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.450.000 €

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/10/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/01/2015
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ - ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
14,7 δισ. ευρώ

Προκήρυξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/12/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/11/2014
Πρόγραμμα
Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Επιστήμης & Έρευνας της Γερμανίας (BMBF)
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
80.000€

Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000 ευρώ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2014
Πρόγραμμα
Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων - ΓΓΕΤ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
123.000.000 €

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/12/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/11/2014
Πρόγραμμα
Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας: "Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.226.661,00 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση