Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενος μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2-00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 11/2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα, για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Π.Μ.Σ», που συγχρηματοδοτείται από το ιδίους πόρους, με κωδικό 80302, με Ε.Υ την Καθηγ. κα. Δημητριάδου Αικατερίνη (Αρ. πρόσκλησης 04/2019).

epilogi_4_2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ», που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με κωδικό 80294, με Ε.Υ την κ. Τσακιρίδου Ελένη (Αρ. πρόσκλησης 07/2019).

epilogi_7_2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών «Bridge», με κωδικό 80376, με Ε.Υ τον κ. Δασυγένη Μηνά με αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (mobile app) και φορητές συσκευές για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 3. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα», για συνολικό διάστημα έως τον Απρίλιο του 2021 (Αρ. πρόσκλησης 08/2019) 

epilogi_8_2019

Κήρυξη άγονης διαδικασίας – αφορά υπ’ αριθμ. 06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός Εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη λειτουργίας του ΠΜΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» με κωδικό 80353

Οριστικός πίνακας κατάταξης αξιολόγησης των υποψηφίων της πρόσκλησης για την επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο Α΄ θέση ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας : Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών Ενότητα εργασίας 3: Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης Ενότητα εργασίας 4: Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός Drones, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και για την επιλογή ενός (1) Β΄ θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας: Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με Ε.Υ τον Επ. Καθηγ. κ Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη (Αρ. πρόσκλησης 03/2019)

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης των υποψηφίων της πρόσκλησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού πεδίου υφιστάμενης τεχνολογίας σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα χρήσης για μετρήσεις όγκου και χώρου, 2. Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συστημάτων 3. Ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα στον “έξυπνο κάδο” 4. Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας και ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης του “έξυπνου κάδου” 5. Σχεδιασμός, περιγραφή, μεθοδολογία και ανάπτυξης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile app) για την διαχείριση και πρόσθετων λειτουργιών του “έξυπνου κάδου” 6. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4), για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (Απρίλιος 2021) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 35.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά» – SMARTBIN, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01864 και MIS 5033804, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – (Αρ. πρόσκλησης 05/2019).

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης των υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο Τεχνική υποστήριξη του έργου της Πρακτικής Άσκησης 270 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Λειτουργία γραφείου πρακτικής άσκησης και παρακολούθηση της προόδου του τεχνικού αντικειμένου του έργου, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Αρ. πρόσκλησης 02/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ερευνητή για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04759, MIS 5031689 και εσωτερικό κωδικό 80329 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ.

prosklisi_10-2019_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+”, με εσωτερικό κωδικό 80360 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31/08/2020).

prosklisi_09-2019_signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο Τεχνική υποστήριξη του έργου της Πρακτικής Άσκησης 270 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Λειτουργία γραφείου πρακτικής άσκησης και παρακολούθηση της προόδου του τεχνικού αντικειμένου του έργου, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με ιδρυματικά υπεύθυνη την κα. Μιχαήλ Δόμνα, Αν. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ και εσωτ. κωδικό 80327 (Αρ. πρόσκλησης 02/2019)

epilogi_2_2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά» – SMARTBIN, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01864 και MIS 5033804, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80372, με Ε.Υ τον Επ. Καθηγ. κ Δασυγένη Μηνά (Αρ. πρόσκλησης 05/2019)

epilogi_5_2019

Επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Ε.Π προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021512, που συγχρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό 80300 και Ε.Υ. την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη) – Αρ. πρόσκλησης 40/2018

oristikos_pinakas_40_2018_signed

Επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο: Α΄ θέση ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας : Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών Ενότητα εργασίας 3: Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης Ενότητα εργασίας 4: Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός Drones, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και για την επιλογή ενός (1) Β΄ θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας: Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Αρ. πρόσκλησης 03/2019)

epilogi_03_2019_signed

Οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη συμμετοχή στα παρακάτω: 1. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού χώρου, σύμπραξης τεχνολογιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων & δικτύων ασύρματων αισθητήρων, με την καλλιέργεια κρόκου 2. Στον σχεδιασμό, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με τη χρήση ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 & ΕΕ2) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326

oristikos_pinakas_1_2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση