Προσκλήσεις Προγραμμάτων

People-Marie Curie | Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού (IRSES)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17/01/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/07/2012
Πρόγραμμα
Marie Curie-Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού (IRSES)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
30.000.000 €

People-Marie Curie | Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών (ITN)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/07/2012
Πρόγραμμα
Marie Curie-Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών (ITN)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
470.720.000 €

PEOPLE-IΟF International Outgoing Fellowships for Career Development

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
40.000€

PEOPLE-IIF International Incoming Fellowships

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
40.000€

PEOPLE-IEF Intra-European Fellowships for career development

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
120.000€

Eco-Innovation: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/09/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/06/2012
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
34.830.000 €

Πρόσκληση για την εκπόνηση μελετών για το 2013 από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/06/2012
Πρόγραμμα
«Επιστημονικές Μελέτες»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
12.000€

Πρόγραμμα ESPON 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/06/2012
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα ESPON 2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αθροιστικά 598.000 EUR

Κοινή Πρόσκληση στον τομέα “Research and Skill Building in Scientific Cloud Computing” του ΕRΑΝΕΤ SEERA-EI

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/09/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/05/2012
Πρόγραμμα
ΕRΑΝΕΤ SEERA-EI
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
150.000,00 €

Προκήρυξη της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/05/2012
Πρόγραμμα
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
60.000.000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση